รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน : 5034-0926

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00
100
100 / 100
2
3.00
95
95 / 100
3
3.00
95
95 / 100
4
3.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มกราคม 2564 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน เมษายน 2564 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หมายถึง อาสาสมัครภาคประชาชน ที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการ และเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหลัก รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวน 12 ครั้ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จากการรายงานผลการออกปฎิบัติงานของ อปพร. ในแต่ละเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง