รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ : 5034-0927

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
25.00
90
90 / 100
3
25.00
95
95 / 100
4
25.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินการรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2564 - วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ทางหน่วยงานได้จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเขต โดยมีภาคีเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีการปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด มอบสื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์การกีฬา ให้กับ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชมรม to be number 1 ในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดภายในชุมชน รวมไปถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของยาเสพติด โดยการแจกแผ่นพับให้กับประชาชนที่มารับบริการและพื้นที่ใกล้เคียง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด เป็นประจำ เพื่อติดตามผลการดำเนินการรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการ๊์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝูาระวังภัยและยาเสพติดที่มีชื่ออยู่กับสานักงานเขตประเวศ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จัดกิจกรรม 2 ครั้ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารการจัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง