รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของจุดเสี่ยงที่ได้รับบริการ : 5034-0934

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
30.00
95
95 / 100
3
20.00
90
90 / 100
4
100.00
100
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เป้าหมาย 3 เส้นทาง ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. กำหนดการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการโดยเข้าตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด นทำการ) ผลการดำเนินการ 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งแล้ว โดยทำการตรวจวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด 3.ติดป้ายประชาสัมพันธ์กับอาชญากรรม จำนวน 7 จุด ให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. ร่วมมือกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯในการการดูแลตัดต้นไม้ การพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โดย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5.ประสานงานกับฝ่ายโยธา การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยฝ่ายโยธา ครบถ้วนทุกจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่เสี่ยง หมายถึง สะพานลอยคนเดินข้ามป้ายรถโดยสารประจำทาง สวนหย่อมสาธารณะ ตึกร้าง บ้านร้าง ที่รกร้าง ใต้สะพาน หรือบริเวณอื่นใด ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและสำนักงานเขตกำหนดให้จุดที่ต้องจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนจุดเสี่ยงที่ได้รับบริการ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนจุดบริการที่สำรวจทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติรายงานผลการดำเนินงาน 2. ส่งรายงานให้ผู้บริหารเขตทราบและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบทุกสัปดาห์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง