รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 5034-0935

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
100.00
95
95 / 100
3
100.00
95
95 / 100
4
100.00
100
95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ คำร้อง ท.ร.9 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่การออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามคำสั่งฝ่ายทะเบียนที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 3. ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการรออกเลขรหัสประจำบ้าน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - เดือนตุลาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 33 คำร้อง รวม 179 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 179 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/8184 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - เดือน พฤศจิกายน 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 31 คำร้อง รวม 318 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 318 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/9166 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 - เดือน ธันวาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 46 คำร้อง รวม 218 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 218 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือที่ กท 7302/66 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 สรุป ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 110 คำร้อง รวม 715 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 715 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการรออกเลขรหัสประจำบ้าน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - เดือนมกราคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 29 คำร้อง รวม 117 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 117 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/741 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 - เดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 32 คำร้อง รวม 113 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 113 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/1537 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 34 คำร้อง รวม 83 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 83 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือที่ กท 7302/2586 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 สรุป ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 95 คำร้อง รวม 313 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 313 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการรออกเลขรหัสประจำบ้าน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - เดือนเมษายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 38 คำร้อง รวม 283 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 283 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/3111 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 31 คำร้อง รวม 195 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 195 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/4013 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 69 คำร้อง รวม 342 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 342 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และจะรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป สรุป ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 138 คำร้อง รวม 820 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 820 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการรออกเลขรหัสประจำบ้าน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - เดือนกรกฎาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 คำร้อง รวม 42 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 42 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/5515 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 - เดือนสิงหาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 30 คำร้อง รวม 101 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 101 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/6168 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 - เดือนกันยายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 39 คำร้อง รวม 439 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 439 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และจะรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป สรุป ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 93 คำร้อง รวม 582 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 582 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ 2. การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ทั้งปี 3. ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง 4. การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (ตามแบบ ท.ร. 9) ทั้งปี 5. ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน คูณด้วย 100 หารด้วยผลรวมของจำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.คำขอเลขรหัสประจำบ้าน 2.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง