รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ : 5034-2002

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
80
80 / 100
3
80.00
80
80 / 100
4
0.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการ/ แผนปฏิบัติงานและขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากใบรายงานผู้ป่วย จำนวน 10 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากใบรายงานผู้ป่วย จำนวน 15 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากใบรายงานผู้ป่วย จำนวน 15 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง 2.2 เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 2.3 เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นแหล่งพาหะนำโรคไข้เลือดออก เป้าหมาย - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 44 ชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนที่มีการเข้าดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรม คูณ 100 หารด้วยชุมชนทั้งหมดในเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การจัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:๑.๖.๑.๙ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนสภาพปัจจุบัน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง