รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง : 5034-926

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ผลการดำเนินการ จำนวน ๑๕ ซอย อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๓ ซอย และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณราคาติดตั้ง จำนวน ๘ ซอย และอยู่ระหว่างการสำรวจ จำนวน ๔ ซอย ๒.รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ จำนวน ๑๔๑ ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ผลการดำเนินการ จำนวน ๑๕ ซอย และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณราคาติดตั้ง จำนวน ๔ ซอย และอยู่ระหว่างการสำรวจ จำนวน ๔ ซอย อยู่ระหว่างเบิกจ่ายจำนวน ๗ รายการ ๒.รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ จำนวน ๒๐๖ ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ผลการดำเนินการ จำนวน ๑๕ ซอย และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณราคาติดตั้ง จำนวน 2 ซอย และอยู่ระหว่างการสำรวจ จำนวน ๔ ซอย อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินจำนวน 2 รายการ (ขณะนี้ดำเนินการติดตั้งได้ทั้งหมด จำนวน 104 ดวง ) เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน 250ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน 250ดวง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ผลการดำเนินการ (ขณะนี้ดำเนินการติดตั้งได้ทั้งหมด จำนวน 104 ดวง ) เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน 250ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารร้าง ว่างเปล่า ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำผิด กฎหมายหรือเหตุการณ์ การกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเสี่ยงอันตรายที่มีข้อมูลครบถ้วนและจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)