รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน : 5034-930

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
0.00
95
95 / 100
3
2.00
95
95 / 100
4
0.00
100
95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา - จัดกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จากวัดกระทุ่มเสือปลา ไปวัดคุณแม่จันทร์ บ้านเจียระไนพลอย บ้านสุณิสา ผ้าปักฉลุ สวนผักชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ แบมะฟาร์ม สะพานไม้ร้อยปี มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ (สุเหร่าบ้านทางควาย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 2-4 เมษายน 2564 และกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 2-4 เมษายน 2564 และกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนภายในงาน -สำรวจพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมคลองประเวศบุรีรมย์และวัดกระทุ่มเสือปลาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งซ่อมแซม ทาสี ทางขึ้น-ลง ท่าน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบวัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวทางเรือจากชุมชนเกาะกลางไปท่าน้ำ ชุมชนบ้านม้า (แบมะฟาร์ม) มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแบมะฟาร์ม และอาหารจากนมแพะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง