รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 5034-933

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 3

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
95
95 / 100
3
1.00
95
95 / 100
4
0.00
100
95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสวมผ้าไทยใส่บาตรวันศุกร์สุดท้าย ของเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการได้ 3 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ดำเนินการรวบรวมจำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง