รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 5034-939

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
95
95 / 100
3
75.00
95
95 / 100
4
100.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตประเวศ 2. รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 2.1 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ขนาดพื้นที่ 8 ไร่ รหัสพื้นที่ 18156 2.2 ที่ว่างริมทางถนนพัฒนาการตัดใหม่ หลังร้าน Aya Cafe ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ รหัสพื้นที่ 18158 2.3 ที่ว่างริมทางเข้าหมู่บ้านมาสเตอร์รอยัล สวนหลวง ร.9 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ รหัสพื้นที่ 18157

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 2. รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) จำนวน 3 พื้นที่ ดังนี้ 2.1 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 (หลัง Tops Market Place Udomsuk) ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ – งาน – ตารางวา รหัสพื้นที่ 18380 2.2 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 (แปลงแรกฝั่งซ้าย) ขนาดพื้นที่ – ไร่ 2 งาน – ตารางวา รหัสพื้นที่ 18378 2.3 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 (เชื่อมต่อซอย 9 แยก 1) ขนาดพื้นที่ – ไร่ 2 งาน – ตารางวา รหัสพื้นที่ 18376

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนการดำเนินโครงการ 2. รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน 2564 – เดือนมิถุนายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 2.1 ที่ว่างท้ายซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 ฝั่งซ้าย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รหัสพื้นที่ 18641 2.2 ที่ว่างท้ายซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 ฝั่งขวา ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รหัสพื้นที่ 18642 2.3 ที่ว่างซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ - งาน 50 ตารางวา รหัสพื้นที่ 18643

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 พื้นที่ คือ พิ่มพื้นที่สีเขียวที่ว่างริมทางถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่ 5 ไร่ - งาน - ตารางวา (8,000 ตารางเมตร) เรียบร้อยแล้ว 2. รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 – เดือนกันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 2.1 ที่ว่างซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 6 ตรงข้าม ศมา เพลส ขนาดพื้นที่ 0 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา รหัสพื้นที่ 18805 2.2 ที่ว่างซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 6 ข้าง พุลธร แมนชั่น ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา รหัสพื้นที่ 18806 2.3 ที่ว่างซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 6 เยื้อง พุลธร แมนชั่น ขนาดพื้นที่ 0 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา รหัสพื้นที่ 18807

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่กำหนดไว้ใน “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภท แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจ รวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี กรณีข้อ 2 กรณีหากสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสวนกำหนดแทน - รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท 1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน 1.1 ความหมาย คือพื้นที่ใด ๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.) มาก่อนซึ่ง สนข./สสณ. สสล.พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้ อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) ฯลฯ สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร อาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 1.2.2 จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 1.2.3 จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง (Green Roof) 1.2.4 จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง 1.2.5 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4X4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ 1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะเนื่องเป็นแนวยาว เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก 1.3 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ 1.3.1 สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ 1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง 1.3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 1.4 สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.4.1 สวนซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง 1.4.2 สวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 1.4.3 อื่น ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ 2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ 2.1 ความหมายคือ พื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกทม. 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้งหมายถึงสนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไป 2.1.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 2.1.3 แหล่งน้ำ หมายถึง สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนานกว่า 6 เดือนต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง 2.1.4 ที่ลุ่ม หมายถึงที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุม เช่นกกที่มีขนาดมากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไปทุกแห่ง 2.1.5 ที่ว่าง หมายถึงที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาดมากกว่า 1 ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. 2.1.6 พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึงพื้นที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ 2.1.7 พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึงพื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า 2.1.8 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึงพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.1.9 พื้นที่อื่นๆ หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเช่น ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. กำหนดให้พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100% รวม 200% 2. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100 3. นำผลที่ได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 ส่วนคือ 1) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง 2) ที่ตั้ง 3) ภาพถ่าย 4. หลังจากตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็นคะแนนที่ได้ของแต่ละสำนักงานเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- พิจารณาผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจาก “โปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร" เท่านั้น 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100 กรณีสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) คิดคะแนนครั้งละ 25% 2. การตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลฯ ของสำนักงานเขต ดำเนินการใน 3 ส่วนสำคัญ คือ 1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐานข้อมูลฯ 2) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวรายแห่ง 3) ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯ ทั้งนี้ หักข้อละ 1% ของคะแนนที่ได้รับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง