รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2564 ๓. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5035-894

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
1.00
0
0 / 0
4
2.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มอบหมายอาสาสมัครฯ ปฏิบัติหน้าที่บรรยายให้ความรู้และดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางพลัด ณ พิพิธภัณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มอบหมายอาสาสมัครฯ ปฏิบัติหน้าที่บรรยายให้ความรู้และดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางพลัด ณ พิพิธภัณฑ์ 1. โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ วันที่ 16 ก.พ. 64 2. กำหนดจัดกิจกรรมในครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.64 ณ แหล่งวัฒนธรรม ได้แก่ มัสยิดบางอ้อ, วัดคฤหบดี, วัดสวนสวรรค์, ศาลารวมธรรม, สวนหลวงพระราม 8 โดยเป็นการบรรยายประกอบการนำชมสถานที่และเลือกชื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนมัสยิดบางอ้อ ที่เป็นอาหารชาวมุสลิมในบางพลัด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนจากโรงเรียน กทม. 18 คน ชมรมต่าง ๆ 21 คน จนท. พิพิธภัณฑ์อื่น ๆ 4 คน ผู้แทนวัฒนธรรม 4 คน และผู้แทนชุมชน 3 คน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มอบหมายอาสาสมัครฯ ปฏิบัติหน้าที่บรรยายให้ความรู้และดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางพลัด ณ พิพิธภัณฑ์ และจัดกิจกรรมสองน่องท่องแหล่งโบราณสถาน รุ่นที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.64 ณ มัสยิดบางอ้อ วัดคฤหบดี วัดสวนสวรรค์ และศาลาโรงธรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 และต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานให้กระชับมากขึ้น ครั้งที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันที่ 17 ก.ค.64 ณ รร.วัดเปาโรหิตย์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สำนักงานเขตบางพลัดในวันที่ 19 ก.ค. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มอบหมายอาสาสมัครฯ ปฏิบัติหน้าที่บรรยายให้ความรู้และดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางพลัด ณ พิพิธภัณฑ์ และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางพลัด ณ พิพิธภัณฑ์ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน ส.ค.,ก.ย. 64จัดกิจกรรมครบ 2 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.64 จัดกิจกรรมสองน่องท่องแหล่งโบราณสถาน ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมย่านบางยี่ขัน (วัดคฤหบดีและพระแซกคำ, วัดสวนสวรรค์,ชุมชนบ้านปูนและศาลาโรงธรรม, กำแพงวังบางยี่ขันและโรงงานสุราบางยี่ขัน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 93.56 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.ค. 2564 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สำนักงานเขตบางพลัด จัดกิจกรรมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พร้อมการบรรยายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้รายบุคคล จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ93.60 เฉลี่ย ร้อยละ 93.58

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล ระยะครึ่งปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : แต่ละสำนักงานเขต ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง สิ้นปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย ๒ ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง