รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2564 ๖. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ ในรูปแบบระบบสารสนเทศ : 5035-897

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 50
3
85.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 123 ราย ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 25 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 123 ราย ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 62 ราย 2.ลงรหัสประจำบ้านของแหล่งกำเนิดน้ำเสียใน google form ของสำนักระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการสร้างความเข้าใจและการยอมรับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด ปัจจุบันดำเนินการได้ 105 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดในอาคารสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ครบทั้ง 116 แห่ง พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้สำนักอนามัยทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 7404/7249 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินได้ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ๒. ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ๓. การสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง สำนักงานเขตให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครของสำนักการระบายน้ำบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล แหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (คะแนนร้อยละ ๑๐) ๒. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (คะแนนร้อยละ ๔๐) ๓. สำรวจข้อมูลของสถานประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียรายใหม่ และกรอกข้อมูล รายละเอียดผ่าน Google Form (คะแนนร้อยละ ๓๐) ๔. ประขาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการสร้างความเข้าใจและการยอมรับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (คะแนนร้อยละ ๒๐)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จ = ผลรวมคะแนนการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำนักงานเขตดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานข้างต้น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล แหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (คะแนนร้อยละ ๑๐) ๒. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (คะแนนร้อยละ ๔๐) ๓. สำรวจข้อมูลของสถานประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียรายใหม่ และกรอกข้อมูล รายละเอียดผ่าน Google Form (คะแนนร้อยละ ๓๐) ๔. ประขาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการสร้างความเข้าใจและการยอมรับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (คะแนนร้อยละ ๒๐)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง