รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2564 ๑๐. ร้อยละของการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตบางพลัด : 5035-901

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 50
3
95.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ปฏิบัติงานการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2563 จำนวน 11 ครั้ง -ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญนอกเวลาราชการ จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญนอกเวลาราชการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน จำนวน 16 ครั้ง 2.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้านการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (ประชาสัมพันธ์เตาเผาศพ) จำนวน 5 ครั้ง 3.ปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ (ตรวจสถานีบริการน้ำมัน) จำนวน 5 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญนอกเวลาราชการ จำนวน 16 ครั้ง 2.ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย จำนวน 5 ครั้ง 3.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตรวจเตาเผาศพ) จำนวน 5 ครั้ง 4.ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญนอกเวลาราชการ จำนวน 24 ครั้ง 2.ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 3.ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย จำนวน 5 ครั้ง 4.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตรวจเตาเผาศพ) จำนวน 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 48 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ๑. การตรวจสอบปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น เสียงดัง กลิ่นเหม็น การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ เป็นต้น ๒. การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของสถานประกอบการ ๓. การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การเผยแพร่ความรู้ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่การตรวจสอบควบคุมจัดการ และตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น ๔. การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อโรคหรือการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคหรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ๕. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ๖. การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตบางพลัด × 100 จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตบางพลัดที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง