รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2564 ๘. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 5035-903

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
45.00
100
100 / 50
3
65.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายบุหรี่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการจำหน่ายบุหรี่เข้าร่วมประชุม 2.จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด เวลา 13.00 – 16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องโทษของบุหรี่ อย่างน้อย จำนวน 100 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากการอบรมให้ความรู้เป็นการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ -กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้แก่ สถานที่จำหน่ายยาสูบ และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน -กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการมอบเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 แก่ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 113 คน สรุปผลการดำเนินการจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบผู้เกี่ยวของในเขตบางพลัด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ทั้งหมด 213 คน คิดเป็นร้อยละ 106.5 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดไม่ใช้งบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางพลัด ที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน ๑๐๐ คน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบ หน้าใหม่ จำนวน ๑๐๐ คน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบผู้เกี่ยวข้องในเขตบางพลัด และเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน (ผู้จำหน่ายยาสูบ และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางพลัดจำนวน ๑๐๐ คน + และเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน ๑๐๐ คน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง