รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2564 ๑๓. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 5035-905

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 32.26

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
6.55
100
100 / 50
3
20.18
0
0 / 0
4
32.26
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมจากฐานภาษี ปี 2563 ณ ปัจจุบัน (จำนวน 375 ราย) ยังไม่มียอดจัดเก็บ เนื่องจากมีการขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ซึ่งให้ขยายเวลาถึงเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ปัจจุบันจัดเก็บได้ 2,949,410.84 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ปัจจุบันจัดเก็บได้ 9,082,510.75 บาท (ยอด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ปัจจุบันจัดเก็บได้ 14,564,199.37 บาท (ยอด ณ วันที่ 28 กันยายน 2564)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ สนข.จัดเก็บได้จริง หาร ยอดประมาณการของสนข. คูณ ๑๐๐

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายรายได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง