รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2564 องค์ประกอบที่ ๔ ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5035-906

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
2.00
100
100 / 100
3
5.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1403 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 การค้นหาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอแนวคิดตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1) จำนวนอย่างน้อยฝ่ายละ 2 เรื่อง และรวบรวมส่งให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 2. รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอแนวคิดตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1) 3. ประชุมผู้บริหารเขตเพื่อคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1) จากขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ประชุมผู้บริหารเขตเพื่อคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1) จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 และมีมติที่ประชุมคัดเลือกนวัตกรรมของฝ่ายทะเบียน และมอบฝ่ายทะเบียนจัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่อไป 2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/706 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. โดยส่งเอกสาร ดังนี้ 1) แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) จำนวน 18 ชุด 2) แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) และสำเนารายงานการประชุมผู้บริหารเขตบางพลัด ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 ชุด 3) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3) จำนวน 1 ชุด 4) แบบฟอร์มนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4) และคลิปวิดิทัศน์การนำเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด 3. ฝ่ายทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัตงาน ต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 4. ฝ่ายทะเบียนแก้ไขโครงการตามมติที่ประชุมจากการนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 5. เสนอโครงการ BP Guide ให้ผู้อำนวยการเขตบางพลัดลงนาม 6. ส่งสำเนาโครงการ BP Guide ให้สำนักงาน ก.ก. 7. ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 7.1 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์รูปแบบกาารนำเสนอ 7.2 จัดหาอุปกรณ์ กล้อง เครื่องอัดเสียง โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อ 7.3 ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อ 7.4 นำเสนอออกสู่สาธารณะผ่านช่อง BP Guide ใน YouTube

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการสำเร็จครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1.1 มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ด้านงานทะเบียนในช่องทาง YouTube ชื่อช่อง BPGUIDE 1.2 มีระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เริ่มต้นเผยแพร่คลิปความรู้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 1.3 มียอดการเข้าชม YouTube ชื่อช่อง BPGUIDE จำนวน 29,195 ครั้ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (เป้าหมาย 10,000 ครั้ง) 1.4 มียอดผู้ติดตาม YouTube ชื่อช่อง BPGUIDE จำนวน 321 ราย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (เป้าหมาย 100 ราย) 2. จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามแบบฟอร์ม 5 3. ส่งหนังสือที่ กท 7401/785 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รายงานผลว่าฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการ BP GUIDE แล้วเสร็จและจัดทำรายงานผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์มที่ 5) เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการสำเร็จครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1.1 มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ด้านงานทะเบียนในช่องทาง YouTube ชื่อช่อง BPGUIDE 1.2 มีระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เริ่มต้นเผยแพร่คลิปความรู้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 1.3 มียอดการเข้าชม YouTube ชื่อช่อง BPGUIDE จำนวน 36,098 ครั้ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (เป้าหมาย 10,000 ครั้ง) 1.4 มียอดผู้ติดตาม YouTube ชื่อช่อง BPGUIDE จำนวน 375 ราย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (เป้าหมาย 100 ราย) 2. จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามแบบฟอร์ม 5 3. ส่งหนังสือที่ กท 7401/785 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รายงานผลว่าฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการ BP GUIDE แล้วเสร็จและจัดทำรายงานผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์มที่ 5) เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สกก.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สกก.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ทุกฝ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง