รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2564 องค์ประกอบที่ ๕.๒ ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ : 5035-908

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
80.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1404 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อและตำแหน่งของข้าราชการในสังกัด ฝ่ายละ 2 คน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน ให้ฝ่ายปกครองภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และดำเนินการในส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน) ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป 2. รวบรวมรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 3. ส่งหนังสือที่ กท 7401/1579 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด 4. ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด ชั้น 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/8887 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส่งเรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยส่งเอกสาร ดังนี้ 1) สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด 2) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด 3) บัญชีรายการข้อมูล สำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ฐานข้อมูลเดิม จำนวน 22 เรื่อง และฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลมูลนิธิ 2. ฝ่ายปกครองเวียนแจ้งหนังสือที่ กท 7401/43 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใส่ข้อมูลในตารางช่องที่ 3 โปรดระบุ และส่งข้อมูลพร้อมไฟล์ให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 3. รวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 จากทุกฝ่ายและจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในภาพรวมของสำนักงานเขต 4. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 5. ส่งหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งเอกสารการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 1. คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และ 2. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 6. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ส่งเอกสารการดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 7401/2944 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 2. นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 3. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง 4. ส่งหนังสือที่ กท 7401/758 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว (ข้อมูลที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมให้ใช้ตัวอักษรสีแดง) และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป 5. ส่งหนังสือที่ กท 7401/811 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 6. รวบรวมผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 7. ทำหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร 8. ส่งเอกสารการดำเนินการขั้นตอนที่ 4 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 7401/6226 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 9. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลปลอดยาเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/6226 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร 2. เดือนกรกฎาคม 2564 ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ 3. ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) 4. ส่งหนังสือที่ กท 7401/7657 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 5. เดือนสิงหาคม 2564 ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ 6. เดือนกันยายน 2564 ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลมูลนิธิ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป.กำหนด/ทุกฝ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง