รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5035-909

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
2.04
100
100 / 100
3
2.22
0
0 / 0
4
50.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด จำนวน 49 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด จำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 46 โครงการ ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด จำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 43 โครงการ ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ ชะลอ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการจาก 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด จำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ ยกเลิก จำนวน 17 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการจาก 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย คูณ ๑๐๐ หาร โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายที่มีโครงการประจำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง