รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 2.1) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5036-1093

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 0

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
60.00
80
80 / 100
3
85.00
0
0 / 0
4
100.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด่าน 2. ทาสีสะพานข้ามคลองด่าน ข้ามทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และสะพาน ข้ามคลองซอยวุฒากาศ 42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด่าน 2. ทาสีสะพานข้ามคลองด่าน ข้ามทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และสะพาน ข้ามคลองซอยวุฒากาศ 42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนคลองที่ต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ ทั้งหมด 5 คลอง 1. คลองด่าน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็นร้อยละ 20) 2. คลองสนามชัย ดำเนินซ่อมแซมที่พัก ผู้โดยสารท่าน้ำวัดไทร แล้วเสร็จ คงเหลือดำเนินการ จุดติดตั้งป้าย Check in บริเวณศาลพระเจ้าเสือ เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซ่อมแซมศาลพระเจ้าเสือให้แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 3. คลองบางมด ดำเนินการทาสี สะพานวัดไทร แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 4.คลองบางปะแก้ว ดำเนินการทาสี สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณวัดโพธิ์แก้ว และทำหนังสือประสาน สำนักการโยธาร่วมกิจกรรมทาสีสะพาน ข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2564 และทำหนังสือขอความร่วมมือ ทาสีสะพานหมู่บ้าน คอนเนค (คิดเป็นร้อยละ 15) 5. คลองดาวคะนอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อถอนตอไม้ในคลองดาวคะนอง ฝ่ายเทศกิจดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง ฝ่ายรักษาฯ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง และ ฝ่ายโยธา ได้นำรั้วมากั้น เพื่อไม่ให้คนไร้บ้านกลับมาอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง (คิดเป็นร้อยละ 15)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนคลองที่ต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ ทั้งหมด 5 คลอง 1. คลองด่าน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็นร้อยละ 20) 2. คลองสนามชัย ดำเนินซ่อมแซมที่พัก ผู้โดยสารท่าน้ำวัดไทร แล้วเสร็จ คงเหลือดำเนินการ จุดติดตั้งป้าย Check in บริเวณศาลพระเจ้าเสือ เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซ่อมแซมศาลพระเจ้าเสือให้แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 3. คลองบางมด ดำเนินการทาสี สะพานวัดไทร แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 4.คลองบางปะแก้ว ดำเนินการทาสี สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณวัดโพธิ์แก้ว และทำหนังสือประสาน สำนักการโยธาร่วมกิจกรรมทาสีสะพาน ข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2564 และทำหนังสือขอความร่วมมือ ทาสีสะพานหมู่บ้าน คอนเนค (คิดเป็นร้อยละ 20) 5. คลองดาวคะนอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อถอนตอไม้ในคลองดาวคะนอง ฝ่ายเทศกิจดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง ฝ่ายรักษาฯ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง และ ฝ่ายโยธา ได้นำรั้วมากั้น เพื่อไม่ให้คนไร้บ้านกลับมาอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง (คิดเป็นร้อยละ 20)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

----/----

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง