รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 4) ความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงานของหน่วยงาน : 5036-1104

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 0

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
80.00
0
0 / 0
4
100.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏบัติงานของหน่วยงาน จากทั้ง 10 ฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการจอมทอง Welfare care รับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ผ่าน Line Official Account "สวัสดิการจอมทอง" แล้วเสร็จ โดยรูปแบบการให้บริการ ประกอบด้วย 6 เมนูหลัก ดังนี้ 1. เมนูลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ 2. เมนูตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. เมนูนัดหมายติดต่อราชการล่วงหน้า 4. เมนูลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ 5. เมนูติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่าน App Line 6. เมนูตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการ Line Official Account "สวัสดิการจอมทอง" และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำ line official account แล้วเสร็จ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเปิดให้บริการ line official account "สวัสดิการจอมทอง" แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป และได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง