รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(เจรจา7.1) ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 5036-1105

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.73

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
8.00
0
0 / 0
3
42.00
0
0 / 0
4
60.73
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ได้ครบ 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6 , 7 และ 8) ส่งให้ผู้เสียภาษีเพื่อนำไปชำระเงินแล้ว เป็นจำนวนเงิน 2,068,636.27 บาท จากยอดประมาณการรายรับปี 2564 จำนวน 25,000,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6 , 7 และ 8) ส่งให้ผู้เสียภาษีเพื่อนำไปชำระเงินแล้ว เป็นจำนวนเงิน 10,428,074.86 บาท จากยอดประมาณการรายรับปี 2564 จำนวน 25,000,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6 , 7 และ 8) ส่งให้ผู้เสียภาษีเพื่อนำไปชำระเงินแล้ว เป็นจำนวนเงิน 15,182,260.92 บาท จากยอดประมาณการรายรับปี 2564 จำนวน 25,000,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำนักงานเขตจัดเก็บได้จริง หาร ยอดประมาณการของสำนักงานเขต คูณ 100 ระดับที่ 5 สามารถจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับที่ 4 สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ระดับที่ 3 สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ระดับที่ 2 สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ระดับที่ 1 สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่า ร้อยละ 65

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เจ้าหน้าที่/ประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง