รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

องค์ประกอบที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5036-2007

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.67
100
100 / 100
2
22.19
0
0 / 0
3
38.17
0
0 / 0
4
68.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน ธ.ค.63 เป็นเงิน 11,620,962.44 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน 172,645,382 คิดเป็นร้อยละ 6.731

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน มี.ค.64 เป็นเงิน 39,073,120.93 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 คิดเป็นร้อยละ 22.192

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน มิ.ย.64 เป็นเงิน67,867,860.71 งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 คิดเป็นร้อยละ 38.176

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน ก.ย.64 เป็นเงิน 119,370,923.11 งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน ก.ย.64 177,673,981 คิดเป็นร้อยละ 67.185

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 คูณ 100 หารด้วย งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กลุ่มหน่วยงาน D สำนักงานเขต มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 91.36 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง