รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด : 5036-2011

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
50.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จแล้ว​

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ หมายถึง ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนที่กำหนดคูณ100 หารด้วยจำนวนนักเรียนโครงการสอนภาษาจีนและโครงการสอนภาษาอังกฤษ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง