รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน : 5036-6502

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
3.00
0
0 / 0
3
3.00
0
0 / 0
4
6.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมถ่ายทอดบทเรียนและสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 6 เขตนำร่อง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำนินการเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ แล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นการประชุมถ่ายทอดบทเรียนและสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 6 เขตนำร่อง กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการประชุมเสนอแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสภาเด็กและเยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเปิดเวทีส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง โดยตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเปิดเวทีส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 4 - 6 เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาเด็กและเยาวชน ผ่านระบบทางไกล (Microsoft Team) (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตจอมทองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง