รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 5.2) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5036-6503

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 พร้อมอัพโหลดขึ้นระบบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พร้อมส่งหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการครบทั้ง 5 ขั้นตอน และส่งหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วย รวดเร็ง ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลภาครัฐ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-------------/-------------

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง