รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : 5036-6506

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 108.98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
108.98
100
100 / 100
2
108.98
0
0 / 0
3
108.98
0
0 / 0
4
108.98
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ในพื้นที่เขตจอมทองมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2564 จำนวน 2,182 ราย โดยมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,378 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 108.98 ราย (เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาเพิ่มเติม และเป็นผู้มีสิทธิในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งมาลงทะเบียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในพื้นที่เขตจอมทองมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2564 จำนวน 2,182 ราย โดยมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,378 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 108.98 ราย (เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาเพิ่มเติม และเป็นผู้มีสิทธิในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งมาลงทะเบียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในพื้นที่เขตจอมทองมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2564 จำนวน 2,182 ราย โดยมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,378 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 108.98 ราย (เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาเพิ่มเติม และเป็นผู้มีสิทธิในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งมาลงทะเบียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ในพื้นที่เขตจอมทองมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2564 จำนวน 2,182 ราย โดยมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,378 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 108.98 ราย (เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาเพิ่มเติม และเป็นผู้มีสิทธิในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งมาลงทะเบียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปี 2564 หมายถึง ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน พ.ศ. 2505

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้มาลงทะเบียนรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปี 2564 คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปี 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง