รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็ง : 5036-6511

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.31

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.42
100
100 / 100
2
71.53
0
0 / 0
3
70.84
0
0 / 0
4
70.31
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในเดือนตุลาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 29 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.42 (ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองมีจำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 ดังนี้ 1. เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 34 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.83 3. เดือนมกราคม 2564 จำนวน 34 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.83 รวมเฉลี่ย 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ดังนี้ 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 2. เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 3. เดือนเมษายน 2564 จำนวน 32 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 รวมเฉลี่ย 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 70.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564 ดังนี้ 1. เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 32 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 2. เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 34 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.83 3. เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 4. เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 5. เดือนกันยายน 2564 จำนวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 รวมเฉลี่ย 5 เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.25

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 2. กิจกรรมพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การพัฒนาด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ อนามัย เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็งในแต่ละเดือน คูณ 100 หารด้วย จำนวนชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 48 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง