รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 : 5038-6506

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 136.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100
100 / 100
2
19.53
100
100 / 100
3
25.00
100
100 / 100
4
136.15
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการสาธิตและการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้ในการสาธิตและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นเงิน 50,000.- บาท - รณรงค์ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. ให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะ 2. กิจกรรมกลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย 3. สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ 4. ลด/งด ใช้ถุงพลาสติก 5. สนับสนุนถังรองรับมูลฝอย 6.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทำน้ำหมักชีวภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดใต้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 จำนวน 85 คน ปรับปรุงข้อมูล เป้าหมายร้อยละ30 คิดเป็น 30,074.01 ตัน/ปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 82.39 ตัน/วัน ปี 64 จัดเก็บได้ 19,573.54 ตัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 107.55 ตัน/วัน (ข้อมูล ต.ค.-มี.ค.64)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลด การคัดแยกขยะและการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. แนะนำการคัดแยกขยะ 4 ประเภท 2. แนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้ 3. แนะนำการลด/งดใช้โฟมและถุงพลาสติก 4. แนะนำการทิ้งขยะ โควิด (หน้ากากอนามัย) ให้ถูกวิธี 6. แนะนำการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป บริเวณชุมชนธรรมมานุรักษ์ ถนนพระรามเก้า - ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะ 4 ประเภท - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 - สิงหาคม 64 จำนวน 99.63 ตัน/วัน ค่าเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม ปี 2560=37.75 ตัน ปี 2564=82.39 ตัน ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตสวนหลวง ปี 2564 = 99.63 ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 136.15 - ปี 64 จัดเก็บได้ 99.63 ตัน/วัน (ต.ค.63 - ส.ค.64)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถ นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 2. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 256๔ ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.63 - ก.ย. 64)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานผลตามแบบประเมินที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. แบบรายงานการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับ ไปใช้ประโยชน์ประจำปี 2564 3. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)