รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อาคารสำนักงานเขตสวนหลวงได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึง : 5038-6512

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
50.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขตสวนหลวงที่ปรับปรุง และอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขต TOR เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่าดำเนินการเซ็นสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดสาธาณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ หมายถึง การปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสวนหลวงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (1 อาคาร)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

อาคารสำนักงานเขตสวนหลวงได้รับการปรับปรุงจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึง จำนวน 1 อาคาร คิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)