รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนเครือข่ายประชาคม ที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร : 5038-6517

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 1

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนและโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดเครือข่ายสภาเยาวชนเขตสวนหลวง จำนวน 1 เครือข่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จ้างอาสาสมัครช่วยงานสภาเด็กและเยาวชน - จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 2 ครั้ง - จัดการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตสวนหลวง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น การตอบรับข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรม มีแนวทางในการพัฒนา การกำหนดนโยบายการพัฒนาเขตและการทำกิจกรรมร่วมกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีเครือข่ายประชาคม 1 เครื่อข่าย คือ เครือข่ายประชาคมคนรักคลองตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- เครือข่ายประชาคม หมายถึง การรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตสวนหลวง และสภาเยาวชนเขต สวนหลวง โดยมีความมุ่งหวังให้เห็นการเปิดพื้นที่การแสดงความคิดเห็น การตอบรับข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรม จนนำไปสู่การทำกิจกรรมร่วมกัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย 1 เครือข่าย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สำนักงานเขตมีเครือข่ายสภาเยาวชนและเยาวชนเขตสวนหลวง จำนวน 1 เครือข่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)