รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5038-6521

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 48.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
36.62
100
100 / 100
3
48.60
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,285,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 55,439,625.41 บาท คงเหลือเป็นเงิน 321,846,194.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 139,673,688.76 บาท คงเหลือเป็นเงิน 241,711,880.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 185,362,285.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 196,023,283.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักงบประมาณกำหนด ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)