รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 5039-913

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมงานเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 21 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโรค (26 มิถุนายน 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดกิจกรรม หมายถึง การพัฒนา การประชุมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โดยสำนักงานเขตวัฒนาเป็นผู้จัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โครงการ ภาพถ่าย สรุปรายงานผล/ฝ่ายปกครอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)