รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 : 5039-914

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/เดือน : 1

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/เดือน : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกตรวจสถานประกอบการ เดือนตุลาคม 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 5 แห่ง เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 4 แห่ง เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 23 ืพฤศจิกายน 2563 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกตรวจสถานประกอบการ เดือนมกราคม 2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 5 แห่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 5 แห่ง เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกตรวจสถานประกอบการ เดือนเมษายน 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 4 แห่ง เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 4 แห่ง เดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ออกตรวจสถานประกอบการ เดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 4 แห่ง เดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 4 แห่ง เดือนกันยายน 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 4 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ประเภทสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งที่ได้ออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โครงการ ภาพถ่าย รายงานผล/ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)