รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา : 5039-919

ค่าเป้าหมาย กลุ่ม/ปี : 1

ผลงานที่ทำได้ กลุ่ม/ปี : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กลุ่ม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่มีอายุ 0-25 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่เขตวัฒนา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จัดตั้งขึ้นต่อปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผล/ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0113 : แผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0115 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านจราจรที่ได้รับการปรับปรุง)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0114 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)