รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี : 5039-920

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้างง และสิ่งปลชูกสร้างที่เป็นห้องชุด ในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศและแจ้งรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้างง และสิ่งปลชูกสร้างที่เป็นห้องชุด ในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศและแจ้งรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครบถ้วนทุกรายที่มีค่าภาษีที่ต้องชำระ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2564 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร - แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)