รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ : 5039-922

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100
100 / 100
2
6.00
100
100 / 100
3
9.00
100
100 / 100
4
10.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดินรณรงค์ ฯ 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ จำนวน 9 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ จำนวน 10 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตวัฒนา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำต่อปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผล/ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)