รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) : 5040-0873

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
45.00
0
0 / 0
3
65.00
0
0 / 0
4
97.10
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขอนุมัติโครงการ -จัดซื้อตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดซื้อตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 -จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดมาตรฐานปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารได้แก่ ร้านอาหาร 41 แห่ง มินิมาร์ท24 แห่ง เพื่อขอป้ายอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในเขตบางแค จำนวน 301 แห่ง มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 238 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.10

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

--

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

--

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

--

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
:๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง