รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) : 5040-0874

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 102.02

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.32
100
100 / 100
2
44.13
0
0 / 0
3
71.64
0
0 / 0
4
102.02
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายตัวชี้วัดเจรจาตกลงการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตบางแค ประกอบด้วยปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 2564 จำนวน 2 ชนิด คือ มูลฝอยรีไซเคิล และ มูลฝอยอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายรายละเอียดขยะแต่ละชนิด รายละเอียดดังนี้ 1. เป้าหมายมูลฝอยรีไซเคิล 25,415.76 ตัน/ปี 2. เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ 8,471.92 ตัน/ปี รวมเป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 33,87.68 ตัน/ปี สำนักงานเขตบางแค สามารถดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 1. ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่คัดแยกได้จำนวน 2,913.00 ตัน/ปี คิดเป็น ร้อยละ 11.46 2. ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้จำนวน 2,277.74 ตัน/ปี คิดเป็น ร้อยละ 26.89 รวมเป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 5,190.74 คิดเป็นร้อยละ 15.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายตัวชี้วัดเจรจาตกลงการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตบางแค ประกอบด้วยปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 2564 จำนวน 2 ชนิด คือ มูลฝอยรีไซเคิล และ มูลฝอยอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายรายละเอียดขยะแต่ละชนิด รายละเอียดดังนี้ 1. เป้าหมายมูลฝอยรีไซเคิล 25,415.76 ตัน/ปี 2. เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ 8,471.92 ตัน/ปี รวมเป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 33,87.68 ตัน/ปี สำนักงานเขตบางแค สามารถดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 1. ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่คัดแยกได้จำนวน 10,484.00 ตัน/ปี คิดเป็น ร้อยละ 41.25 2. ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้จำนวน 4,472.11 ตัน/ปี คิดเป็น ร้อยละ 52.79 รวมเป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 14,956.11 คิดเป็นร้อยละ 44.13

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายตัวชี้วัดเจรจาตกลงการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตบางแค ประกอบด้วยปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 2564 จำนวน 2 ชนิด คือ มูลฝอยรีไซเคิล และ มูลฝอยอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายรายละเอียดขยะแต่ละชนิด รายละเอียดดังนี้ 1. เป้าหมายมูลฝอยรีไซเคิล 25,415.76 ตัน/ปี 2. เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ 8,471.92 ตัน/ปี รวมเป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 33,87.68 ตัน/ปี สำนักงานเขตบางแค สามารถดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 1. ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่คัดแยกได้จำนวน 17,589.00 ตัน/ปี คิดเป็น ร้อยละ 69.21 2. ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้จำนวน 6,689.65 ตัน/ปี คิดเป็น ร้อยละ 78.96 รวมเป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 24,278.65 คิดเป็นร้อยละ 71.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป้าหมายตัวชี้วัดเจรจาตกลงการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตบางแค ประกอบด้วยปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 2564 จำนวน 2 ชนิด คือ มูลฝอยรีไซเคิล และ มูลฝอยอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายรายละเอียดขยะแต่ละชนิด รายละเอียดดังนี้ 1. เป้าหมายมูลฝอยรีไซเคิล 25,415.76 ตัน/ปี 2. เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ 8,471.92 ตัน/ปี รวมเป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 33,87.68 ตัน/ปี สำนักงานเขตบางแค สามารถดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 1. ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่คัดแยกได้จำนวน 25,419.00 ตัน/ปี คิดเป็น ร้อยละ 100.01 2. ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้จำนวน 9,152.23 ตัน/ปี คิดเป็น ร้อยละ 108.03 รวมเป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 34,571.23 คิดเป็นร้อยละ 102.02

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม 1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่ สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 2. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี256๔ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.63 - ก.ย. 64)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. รายงานผลตามแบบประเมินที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. แบบรายงานการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ประจำปี 2564 3. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง