รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

เด็กมีพัฒนาการสมวัย (1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย : 5040-876

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.83

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
20.00
0
0 / 0
3
97.83
0
0 / 0
4
97.83
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ กับสถานศึกษาในสังกัดในการดำเนินโครงการสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 12 โรงเรียน ดำเนินโครงการกิจกรรมในสถานศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครครบ 4 ด้าน ได้แก้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย = จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมัย x 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนระดับปฐมวันทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 1,262 x 100 หารด้วย 1,290 คิดเป็นร้อยละ 97.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 12 โรงเรียน ดำเนินโครงการกิจกรรมในสถานศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครครบ 4 ด้าน ได้แก้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย = จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมัย x 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนระดับปฐมวันทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 1,262 x 100 หารด้วย 1,290 คิดเป็นร้อยละ 97.83

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม - นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 ของ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (ไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม) - มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง นักเรียนระดับปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรการกรุงเทพมหานครครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา (ได้ระดับ 2 ขึ้นไปจากเกณฑ์การประเมิน 3 เกณฑ์ ได้แก่ ดี (3) พอใช้ (2) ควรส่งเสริม (1))

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย= จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย คูณ 100 หารด้วย จำนวนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปการวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของนักเรียนปฐมวัยทั้งหมดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง