รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ : 5040-879

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
3.00
0
0 / 0
3
4.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต และกำหนดประเด็นในการพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกโครงการจากเครือข่ายประชาสังคมเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำโครงการที่ได้จากการประชุมเครือข่ายประชาคมไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่าง เป็นรูปธรรม โดยจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองราษฎร์สามัคคี โดยกำหนดกิจกรรมในการดำเนินการในพื้นที่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงซอยเพชรเกษม 63 ดังนี้ 1. ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนที่อยู่ริมคลองราษฎร์สามัคคี อย่างน้อย 2 กิจกรรม ผลการดำเนินการ ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนที่อยู่ริมคลอง จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.1 ให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ 1.2 ให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการทำถังดักไขมัน 1.3 รณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองไม่ให้ทิ้งขยะ และของเสียลงคลอง 1.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานเขตบางแค 2. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองราษฎร์สามัคคีในช่วงถนนกาญจนาภิเษก ถึง ซอยเพชรเกษม 63 โดยปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินริมคลอง อย่างน้อย 3 แห่ง ผลการดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองราษฎร์สามัคคี ในช่วงถนนกาญจนาภิเษก ถึง ซอยเพชรเกษม 63 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 2.1 ช่วงถนนกาญจนาภิเษก - ซอยเพชรเกษม 51 ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลองและกำจัดวัชพืชตามแนวทางเดินริมคลอง 2.2 ช่วงซอยเพชรเกษม 51 - ซอยเพชรเกษม 53 ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง ทาสีกำแพง และปลูกดอกไม้ริมทางเดิน 2.3 ช่วงซอยเพชรเกษม 53 - ซอยเพชรเกษม 59 ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และปลูกไม้ประดับริมทางเดิน 2.4 ช่วงซอยเพชรเกษม 59 - ซอยเพชรเกษม 61 ตัดหญ้าริมทางเดินและตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นอยู่ริมคลอง และทาสีสะพานข้ามคลอง 2.5 ช่วงซอยเพชรเกษม 61 - ซอยเพชรเกษม 63 ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง ปลูกไม้ประดับ ตัดหญ้า และทาสีสะพานข้ามคลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เครือข่ายประชาสังคม หมายถึง เครือข่ายประชาสังคมในระดับเขตที่ โดยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่เขตที่มีบทบาทและสนใจการพัฒนาพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเครือข่ายประชาสังคมเขตที่มีการจัดตั้งในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเขต 2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 3. ประเด็นที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง