รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตบางแคมีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก : 5040-884

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
55.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขออนุมัติโครงการ -ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตบางแค และหมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางแค พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และอื่น ๆ ดังนี้ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนและครัวเรือน 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและใช้ทรายที่ฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับโรคไข้เลือดออก 4.ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุโรคไข้เลือดออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตบางแค และหมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางแค พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และอื่น ๆ ดังนี้ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนและครัวเรือน 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและใช้ทรายที่ฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับโรคไข้เลือดออก 4.ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุโรคไข้เลือดออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตบางแค และหมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางแค พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และอื่น ๆ ดังนี้ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนและครัวเรือน 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและใช้ทรายที่ฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับโรคไข้เลือดออก 4. ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุโรคไข้เลือดออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตบางแค และหมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางแค พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และอื่น ๆ พร้อมรายงานผู้บริหารทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ในพื้นที่เขตบางแค (มี 48 ชุมชน) 2. กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมายถึง กิจกรรมทุกรูปแบบที่จัดทำขึ้น มีทั้งสิ้น 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดำเนินการในชุมชนทั้งหมด 48 ชุมชน กิจกรรมที่ 2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยแจกเอกสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน ทั้งหมด 48 ชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค ดำเนินการในชุมชนทั้งหมด 48 ชุมชน กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 48 ชุมชน และได้ใช้มาตรในการดำเนินการดังนี้ - ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชนและให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด - ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในชุมชน - กำจัดลูกน้ำยุงในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบอย่างน้อย 100 เมตร - ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร จำนวน 2 ครั้ง และแต่ละครั้ง ห่างกัน 7 วัน หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 4 จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนที่จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม หารด้วยจำนวนชุมชนทั้งหมดที่มี คูณหนึ่งร้อย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง