รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 5040-885

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
20.00
0
0 / 0
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว หมายถึง -ต้องเป็นการพัฒนาพื้นที่แห่งใหม่ ที่ไม่เคยถูกพัฒนาให้เป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ/ริมถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/กำแพง/ผนังตึก/รั้ว สนข. ฯลฯ -การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวจะเป็นการจัดให้มีพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ปกคลุมเป็นพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 2 ตร.ม. ขึ้นไป โดย 1) ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 2) จัดทำเป็นพื้นที่สวนหย่อม/สวนสาธารณะ 3) พื้นที่สีเขียวอาจจัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวจัดทำขึ้นตามแนวดิ่ง อาจทำเป็นสวนบนอาคารสูง หรือสวนดาดฟ้า สวนแนวกำแพงหรือสวนแนวตั้ง ปลูกตามแนวกำแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/ตามสิ่งก่อสร้างอาคาร สะพานลอด 4) ปลูกสวนป่า คือ การปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวนไม้ยืนต้นที่ปลูกป่า (ระยะปลูก 4x4 เมตร) คิดเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่ม 1 ไร่ การนับจำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 1) พื้นที่สีเขียวที่สำนักงานเขตดำเนินการเอง 2) พื้นที่สีเขียวที่หน่วยงานอื่นดำเนินการ เช่น หน่วยงานราชการอื่น/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ที่ดำเนินการในพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1)กำหนดให้คำนวณจากพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมและพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ 7 ประเภท (2) พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 ส่วน คือ รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง, ที่ตั้ง และภาพถ่าย (3) คำนวณจากผลรวมของพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ที่เพิ่มขึ้น คูณ 100 หารด้วย พื้นที่ สีเขียวตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง