รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์ : 5040-891

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
0
0 / 0
3
2.00
0
0 / 0
4
3.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดโนโลยีการเกษตร ประจำ แขวงหลักสอง - บางแค และ แขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดประชุมให้การช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้ง 2 ศูนย์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดประชุมเรื่องการระบายน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ทางการเกษตร ณ 2 ศูนย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง ศูนย์ถ่ายทอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ และศูนย์ถ่ายทอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงบางแค-หลักสอง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนการจัดประชุมทั้ง 2 ศูนย์ฯ รวมกัน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง