รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี : 5040-892

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.71

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.84
100
100 / 100
2
25.82
0
0 / 0
3
60.36
0
0 / 0
4
71.71
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 66 ราย จำนวน 3,951,661.34 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,044 ราย จำนวนเงิน 163,830.52 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 86 ราย จำนวนเงิน 1,034,601.10 บาท 4.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,956 ราย จำนวนเงิน 6,178,030.49 รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท จำนวน 3,152 ราย จำนวนเงิน 11,328,123.45 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 198 ราย จำนวน 7,212,148.19 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,379 ราย จำนวนเงิน 235,628.09 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน1,181 ราย จำนวนเงิน 10,584,631.04 บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2,510 ราย จำนวนเงิน 6,660,641.37 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท จำนวน 5,268 ราย จำนวนเงิน 24,693,048.69 บาท อยู่ระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน306 ราย จำนวน 10,871,377.22 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,542 ราย จำนวนเงิน 262,946.75 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 2,008 ราย จำนวนเงิน 20,967,118.60 บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16,009 ราย จำนวนเงิน 25,636,457.79 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท จำนวน 19,865 ราย จำนวนเงิน57,737,900.37 บาท อยู่ระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 438 ราย จำนวน 18,619,581.98 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,604 ราย จำนวนเงิน 268,750.17 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 2,137ราย จำนวนเงิน 22,281,952.33 บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 17,959 ราย จำนวนเงิน 27,419,690.31 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท จำนวน 22,138 ราย จำนวนเงิน 68,589,974.79 บาท อยู่ระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ฝ่ายรายได้สามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2564 ทุกราย - ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี พ.ศ. 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง