รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ : 5041-829

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
71.00
100
100 / 100
4
71.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ - ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 6 สาขา 1. สาขาเกษตรกรรม 2. สาขาคหกรรม 3. สาขาศิลปกรรม 4. สาขาสาธารณสุข 5. สาขาภาษาและวรรณกรรม 6. สาขาอื่นๆ - ดำเนินการรายงานผลความสำเร็จ ให้ ผอ.เขต ทราบ 1 ครั้ง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนครั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ คูณ 100 หารด้วยจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- จำนวนครั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ คูณ 100 หารด้วยจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง