รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5041-831

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ และประชุมระดมสมองและพิจารณาคัดเลือกความคิดเห็น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการขอบ้านเลขที่ออนไลน์ของสำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมประชาสัมพันธ์ในประชาชนรับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการขอบ้านเลขที่ออนไลน์ของสำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมประชาสัมพันธ์ในประชาชนรับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการและตามที่สกก.กำหนดดังนี้ 1. จำนวนช่องทางการให้บริการขอบ้านเลขที่ผ่านทางออนไลน์ จำนวน 1 ช่องทาง เป้าหมาย 1 ช่องทาง ผลงานที่ทำได้ 1 ช่องทาง 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขอบ้านเลขที่ออนไลน์ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตหลักสี่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 99.17 3. ร้อยละของประชาชนที่มาติดต่อรับบริการขอบ้านเลขออนไลน์แล้วเสร็จภายใน 1 ครั้ง เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลงานที่ทำได้ 1 ครั้ง 4. จำนวนนวัตกรรมการให้บริการขอบ้านเลขที่ออนไลน์ ของสำนักงานเขตหลักสี่ที่นำมาพัฒนา จำนวน 1 นวัตกรรม (ตามที่สกก.กำหนด) เป้าหมาย 1 นวัตกรรม ผลงานที่ทำได้ 1 นวัตกรรม (โครงการขอบ้านเลขที่ออนไลน์) 5. จำนวนวันที่สำนักงานเขตหลักสี่นำนวัตกรรม การให้บริการขอบ้านเลขที่ออนไลน์มาใช้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน (ตามที่สกก.กำหนด) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30 วัน ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน (15 มีนาคม - 30กันยายน 2564)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สกก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง