รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5041-832

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
29.00
100
100 / 100
3
49.39
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามประสานงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 - ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในระหว่างปี 2564 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2564 รวมถึงดำเนินการจัดทำเอกสารต้นแบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 - ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณสำหรับรายการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในระหว่างปี 2564 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2564 รวมถึงดำเนินการจัดทำเอกสารต้นแบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง