รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5041-833

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
60.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- แต่งตั้งคณะทำงานฯ - จัดทำบัญชีรายการข้อมูล - จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน - ประชุมพิจารณาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ (ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์) - จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทุกตาราง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานที่เป็นประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. เอกสารแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เขตหลักสี่ 2. นำข้อมูลจากแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เขตหลักสี่ มาบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร โดยจัดโครงการสอนเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยได้ดำเนินการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th) เรียบร้อยแล้ว 2. นำเข้าข้อมูลทุกตารางที่มีการอัพเดตรอบ 1 เดือนเป็นปัจจุบัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง