รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสําเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5041-835

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผน -รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เช่น ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน -ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง -สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน -ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ และจุดเช็คอิน Check in อย่างน้อย 1 จุดต่อคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำรวจสะพานข้ามคลองเปรมประชากร เพื่อเตรียมซ่อมแซม และปรับปรุงให้แข็งแรง 2. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว พัฒนาความสะอาด เก็บขยะและวัชพืช รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล หรือไขมันลงคลอง และรื้อถอนบ้านร้างรุกล้ำคลองเปรมประชากร 3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลองเปรมประชากร มีน้ำสะอาดสดใส ขยะลดลง และโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 เขตหลักสี่ 4.ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว เพื่อลดปัญหาประชาชนลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่ว่าง และสามารถนำขยะมารีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้ 5. สำรวจร้านค้าริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว พร้อมแนะนำให้ติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลอง 6. ดำเนินการสำรวจข้อมูล หลักหมุดหมายคลองเปรมประชากร ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาข้อมูลและรูปแบบหลักหมุดหมายคลองเปรมประชากรที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นข้อมูลประกอบการจัดสร้างหลักหมุดจำลองในพื้นที่เขตหลักสี่ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น รวมถึงสร้างจุดท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ 7. ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลสายน้ำ ขยะสร้างบุญ เส้นทางคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนสองฝั่งคลองได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสายน้ำ ร่วมกันคัดแยกขยะและบริจาคขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องน้ำผลไม้ และกล่องเครื่องดื่ม อีกทั้งนำรายได้จากขยะรีไซเคิลไปสมทบกองทุนผ้าป่าเนื่องในวันมาฆบูชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา และจิตอาสาจากหน่วยทหารพระราชทาน กรมทหารมหาดเล็ก 904 พล.ม.2 รอ. ร่วมกันเก็บขยะในคลองเปรมประชากร พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนสองฝั่งคลองร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมดี และปลอดภัยจากโรคระบาด 2. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองเปรมประชากร โดยฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์ปรับสภาพคุณภาพน้ำ เก็บขยะในคลอง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนสองฝั่งคลองร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ-ไขมันลงคลอง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมดี และปลอดภัยจากโรคระบาด 3. ดำเนินการให้บริการรับซื้อน้ำมันพืชเก่าใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท เพื่อให้ประชาชนลดการทิ้งน้ำมันใช้แล้วผ่านท่อสาธารณะและลำคลอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อให้คุณภาพน้ำในคลองสายต่างๆ ในพื้นที่เขตหลักสี่ เช่น คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว 4. ดำเนินการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดแนวคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร ดูแลความปลอดภัยของประชาชนสองฝั่งคลอง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงคลอง และตรวจตราไม่ให้สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ กีดขวางการระบายน้ำ 5. ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองลาดพร้าว โดยปรับปรุงทาสีสะพานข้ามคลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยริมคลองลาดพร้าวให้ดียิ่งขึ้น 6. ดำเนินการรื้อถอนอาคารรุกล้ำแนวเขื่อนคลองลาดพร้าว ภายในชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมคลอง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในกรณีเกิดฝนตกหนัก 7. ติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ริมคลองลาดพร้าว บริเวณชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) ได้จำนวน 20 ดวง 8. ติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว คลองเปรมประชากร ได้จำนวน 2 ดวง 9. ซ่อมแซมดวงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ริมคลองเปรมประชากร ได้จำนวน 7 ดวง 10. สำรวจพื้นที่จุดที่จะดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางไปยังจุดเช็คอิน บริเวณคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดทำจุด Check in คลองเปรมประชากร บริเวณหลังวัดหลักสี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการปรับปรุงจุด Check in คลองเปรมประชากร บริเวณบริเวณหลังวัดหลักสี่ และคลองลาดพร้าว บริเวณชุมชนสะพานไม้ 2 แล้วเสร็จ 2. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองเปรมประชากร โดยฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์ปรับสภาพคุณภาพน้ำ เก็บขยะในคลอง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนสองฝั่งคลองร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ-ไขมันลงคลอง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมดี และปลอดภัยจากโรคระบาด สรุปผลการดำเนิน ดังนี้ 1. จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว 2. บริหารจัดการขยะริมคลอง โดยการณรค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนริมคลอง - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ (การเดินรณรงค์, ติดป้ายประชาสัมพันธ์, การกระจายเสียง, เว็บไซต์) จำนวน 40 ครั้ง - ให้ความรู้กับประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ จำนวน 12 ครั้ง - ให้ความรู้บประชาชนริมคลองเรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน จำนวน 12 ครั้ง - จัดเก็บขยะริมคลอง ตั้งเเต่เดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 จำนวน 2,331.45 ตัน/ปี หรือ 6.39 ตัน/วัน 3. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - ติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว คลองเปรมประชากร ได้จำนวน 2 ดวง พร้อมซ่อมแซมดวงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ริมคลองเปรมประชากร ได้จำนวน 7 ดวง - ติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ริมคลองลาดพร้าว บริเวณชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) ได้จำนวน 20 ดวง 4. ดูแลสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองให้อยู่สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน - สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ เช่นราวกันตก มีสภาพที่ดีขึ้น พร้อมใช้งาน 5. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check-in อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง - คลองเปรมประชากร บริเวณบริเวณหลังวัดหลักสี่ - คลองลาดพร้าว บริเวณชุมชนสะพานไม้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของ แต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงาน ตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง