รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) : 5041-836

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 33.22

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.66
100
100 / 100
2
15.50
100
100 / 100
3
24.30
100
100 / 100
4
33.22
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขตได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้ 130,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 1,250 กิโลกรัม - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 447,500 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 765,050 กิโลกรัม - การจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุ เศษไม้) จำนวน 3,420.636 ตัน เป้าหมาย 18,651.10 ตัน/ปี ผลงานที่ทำได้เท่ากับ 4,764.436 ตัน คิดเป็นร้อยละ (4,764.436/18,651.10)*30 = 7.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขตได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้ 160,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 3,580 กิโลกรัม - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 614,780 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 523,350 กิโลกรัม - การจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุ เศษไม้) จำนวน 3,568.78 ตัน เป้าหมาย 18,651.10 ตัน/ปี ผลงานที่ทำได้เท่ากับ 4,870.49 ตัน คิดเป็นร้อยละ ((4,764.436+4,870.49)/18,651.10)*30 = 15.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขตได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้ 185,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 15,500 กิโลกรัม - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 637,620 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 487,200 กิโลกรัม - การจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุ เศษไม้) จำนวน 4,144.217 ตัน เป้าหมาย 18,651.10 ตัน/ปี ผลงานที่ทำได้เท่ากับ 5,469.54 ตัน คิดเป็นร้อยละ ((4,764.436+4,870.49+5,469.54)/18,651.10)*30 = 24.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฏาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564 ดำเนินการดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขตได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้ 117,055 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 346,900 กิโลกรัม - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 428,180 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 283,000 กิโลกรัม - การจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุ เศษไม้) จำนวน 4,375.43 ตัน เป้าหมาย 18,651.10 ตัน/ปี ผลงานที่ทำได้เท่ากับ 5,550.57 ตัน คิดเป็นร้อยละ ((4,764.436+4,870.49+5,469.54+5,550.57)/18,651.10)*30 = 33.22

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 2. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี256๔ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.63 - ก.ย. 64)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานผลตามแบบประเมินที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. แบบรายงานการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ประจำปี 2564 3. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง