รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละ 50 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด : 5044-0797

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสะพานสูง ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 - อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสะพานสูง ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 - อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสะพานสูง ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 - อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขอยกเลิกโครงการตามหนังสือ กท 8101/934 ลว. 21 ก.ค.64 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดอย่างรุนแรง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามที่สำนักอนามัยกำหนด -กิจกรรม หมายถึง การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสะพานสูง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาสาฯที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด×100 หารจำนวนอาสาสมัครฯทั้งหมด (คน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ใบเซ็นชื่อ รายงานสรุปผล ภาพกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง